เบอร์โทรศัพท์ 02-651 4480
ที่อยู่ 93/3, บ้านเทพลิต, ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330, Thailand